Organisaties in Bestwijzer

Het goede antwoord vinden op uw vraag. Dáár draait het om bij Bestwijzer. Daarom werken in Bestwijzer verschillende organisaties samen.

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties in Bestwijzer. Niet alle organisaties zijn altijd aanwezig. U kunt in het overzicht ook zien wanneer de verschillende organisaties in Bestwijzer aanwezig zijn. Wilt u zeker weten dat u iemand van een bepaalde organisatie kunt spreken? Maak dan een afspraak. Bij iedere organisatie staat ook de website vermeld, u vindt daar de contactinformatie en overige informatie van de betreffende organisatie.

Algemene Hulpdienst

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 10.00 tot 11.30 uur

De Algemene Hulpdienst helpt mensen met beperkingen, aanvullend op mantelzorg en professionele thuiszorg. Dit wordt gedaan door vrijwilligers en is aanvullend op mantelzorg en professionele thuiszorg.

Archipel

Aanwezig: wisselend

De zorgverlening van Archipel varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie. In eigen locaties en bij mensen thuis.

Archipel Thuis

Aanwezig: wisselend

De zorgverlening van Archipel varieert van thuiszorg (Archipel Thuis) tot behandeling aan huis, van zorg met verblijf tot gespecialiseerde verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie. In eigen locaties en bij mensen thuis.

Avondje Uit

Aanwezig: op afspraak

Avondje-Uit is er voor mensen die graag eens naar het theater, bioscoop, muziekzaal of ander evenement willen gaan, maar voor wie dat moeilijk is vanwege een beperking of vervoersproblemen. Bij Avondje-Uit haalt een vrijwilliger in zijn auto zijn gast thuis op om samen een heerlijke avond of middag uit te beleven.

Bijna Thuis Huis De Vlinder

Aanwezig: op afspraak

Hospice waar terminale patiënten hun laatste levensfase door kunnen brengen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie.

Combinatie Jeugdzorg

Aanwezig: op afspraak

Combinatie Jeugdzorg ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Afhankelijk van de hulpvraag bieden we jeugdhulp thuis of op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg.

Gehandicapten Platform Best

Aanwezig: op afspraak

Gehandicapten Platform Best behartigt de collectieve belangen van inwoners van Best met een fysieke, verstandelijke en psychische beperking. Het platform werkt intensief samen met de gemeente, vertegenwoordigers van de sectoren verstandelijk gehandicapten en de GGZ.

Gemeente Best

Aanwezig: op afspraak

Gemeente Best regelt binnen de Wmo de hulp bij het huishouden, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Daarnaast adviseert en verwijst de gemeente inwoners naar de juiste instanties. Het Wmo-loket is o.a.  via Bestwijzer te bereiken.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanwezig: op afspraak

GGD Brabant- Zuidoost ondersteunt mensen met onderzoek naar en voorlichting over een gezonde leefstijl.
Ook doet de GGD de preventieve gezondheidsonderzoeken onder jeugd tussen de 4 en 19 jaar.
De onderzoekslocatie voor kinderen in de basisschoolperiode is Bestwijzer.

GGzE

Aanwezig: op afspraak

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met meervoudige en vaak langdurige psychiatrische en psychosociale problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

KBO Best

Aanwezig: op afspraak

KBO, afdeling Best zet zich ervoor in dat senioren blijven meedoen met de samenleving. Ingezet wordt op het onderhouden van sociale contacten en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Door en voor leden van KBO Best worden veel activiteiten georganiseerd.

Leergeld Best e.o.

Aanwezig: op afspraak

Stichting Leergeld Best e.o. wil langdurig investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra financiële steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

LEVgroep

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur

LEVgroep (voorheen WBO) biedt maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening. In Bestwijzer zit het algemene infopunt, steunpunt mantelzorg, steunpunt vrijwilligerswerk en steunpunt vluchtelingenwerk. Tevens organiseert LEVgroep vanuit Bestwijzer het jeugd- en jongerenwerk en wijkontwikkeling.

Lumens

Aanwezig: maandag t/m woensdag en vrijdag 09.00 – 12.00uur

Vrije inloop maatschappelijk werk:   maandag en dinsdag 09.00-12.00 uur
Vrije inloop financieel spreekuur:     woensdag en vrijdag  09.00-12.00 uur

Lumens biedt gratis hulp aan mensen die vragen hebben of problemen ervaren met zichzelf en in de relatie met anderen.

Bijv. Echtscheiding, Relatie en vriendschap,werk en inkomen, School,  Gezin en opvoeding, Ruzie en geweld, Pesten, Gezondheid, Omgaan met geld.

MEE De Meent Groep

Aanwezig: op afspraak

MEE De Meent Groep kent de mogelijkheden binnen zorg en welzijn en helpt mensen met een beperking. MEE informeert, adviseert, ondersteunt én wijst de weg naar de juiste instanties. MEE helpt om zelf de weg te vinden in de maatschappij en om zo de regie over het eigen leven te houden.

Novadic Kentron

Aanwezig: op afspraak

Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg In Noord Brabant. Iedereen die wil herstellen van problemen of een verslaving door alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen is welkom. Voor iedereen hebben wij goede zorg, want iedereen verdient een Nieuwe Kans!

PVGE-Best

Aanwezig: op afspraak

PVGE-Best is een vereniging van mensen boven de 50, die graag actief in het leven willen staan. De leden organiseren zelf allerlei culturele, creatieve en ontspannende activiteiten, die zij samen met leeftijdsgenoten ondernemen.

SamenspraakBest

Aanwezig: Maandag 13.00 - 16.00 uur

Meedoen in de Nederlandse samenleving lukt pas als je de alledaagse taal beheerst. SamenspraakBest bevordert het leren van de Nederlandse taal door anderstaligen te koppelen aan een vrijwilliger. Daarnaast is er ook Taalklas waar in groepsverband wordt gewerkt aan verbetering van de Nederlandse taal.

SeniorenRaadBest

Aanwezig: op afspraak

SeniorenRaadBest wil bijdragen aan het verbeteren of in stand houden van het ‘leefklimaat’ van alle senioren door beleidsbeïnvloeding van de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties. Tevens spoort zij senioren aan actief te blijven deelnemen aan het plaatselijke maatschappelijke leven.

thuis

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur

'thuis verhuurt woningen in Best en omgeving. Woningzoekenden en huurders met vragen over het onderhoud aan hun woning of de leefbaarheid in de wijk kunnen in Bestwijzer terecht.

Tzorg

Aanwezig: woensdag 8.30 uur - 17.00 uur

Tzorg levert hulp in het huishouden zodat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Voedselbank Best e.o.

Aanwezig: iedere eerste donderdag van de maand en op afspraak

Stichting Voedselbank Best e.o. levert voedselpakketten aan huishoudens die gedurende kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Deze voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp.

Vrijwillige Mantelzorg

Aanwezig: op afspraak

Vrijwillige Mantelzorg biedt ondersteuning en zorg aan mensen die de dagelijkse zorg hebben voor een chronisch zieke, een dementerende of een terminaal zieke die de laatste fase van zijn leven thuis wil doorbrengen.

Woonbedrijf

Aanwezig: op afspraak

Woonbedrijf verhuurt woningen in Best en omgeving. Samen met buurtbewoners bouwt Woonbedrijf actief aan betere buurten. De (toekomstige) huurders kunnen op afspraak terecht in Bestwijzer voor een intakegesprek of het tekenen van een huurcontract.

Zelfhulp Netwerk ZO-Brabant

Aanwezig: donderdag 13.00 tot 16.00 uur

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant is hèt contactpunt tussen zelfhulpgroepen en mensen die naar een zelfhulpgroep  op zoek zijn. Men neemt deel aan een groep om zichzelf te helpen en om anderen tot steun zijn. Eén telefoonnummer, één webadres!

ZuidZorg

Aanwezig: Wijkverpleegkundige Zuidzorg inloopspreekuur op woensdag van 12.30 - 14.00 uur

ZuidZorg is aanbieder van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting en dieetadvisering en zorg thuis (zoals huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging). Ook verzorgen zij verschillende diensten en cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn.